top of page

PREDŠKOLSKA GRUPA

OD 6 - 7 GOD

koala-clip-art-7.png

Nela

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta. To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi. Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni i celodnevni 

Cilj rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese: 

 • celovitom razvoju deteta 

 • razvoju sposobnosti 

 • proširenju iskustva 

 • bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica 

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu : 

 • Podsticanje osamostaljivanja 

 • Podrška fizičkom razvoju 

 • Jačanje socio-emocionalne kompetencije 

 • Podrška saznajnom razvoju 

 • Negovanje radoznalosti 

 • Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti 

 

Program se realizuje po “A Modelu” koji predstavlja otvoren sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a ostvaruje se u skladu sa opštim načelima vaspitno-obrazovnog rada dok se specifični zadaci odnose na važne aspekte pripreme za polazak u školu. 

 

Aspekti razvoja: 

 

 • Socio-emocionalni razvoj 

  • razviju poverenje i samopoštovanje 

  • traže, daju i primaju podršku i pomoć druge dece i odraslih 

  • formiraju kulturno-higijenske i radne navike 

  • razvijaju istrajnost u aktivnostima i zadacima 

  • razvijaju saosećajnost i veštine slušanja 

  • konstruktivno učestvuju u kooperativnim i takmičarskim igrama 

  • opažaju i prihvataju sopstvenu i različitost drugih 

  • neguju i brinu o prirodnoj, fizičkoj i društvenoj sredini ​

 • Saznajni razvoj (znanje i razumevanje sveta, govor i komunikacija, početno matematičko obrazovanje) ​

 • Fizički razvoj (fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene,…) 

 • Istražajni i estetski razvoj (likovni izraz deteta, muzičko vaspitanje, dramski izraz deteta,…)

bottom of page