top of page

JASLENA GRUPA

OD 1-3 GOD

5a2ae716bdf870.6258798415127611107781.pn

Raša

Nelina Grupa formirana je za decu uzrasta od 1 do 3 godine. Pored svih ostalih prostorija koje im stoje na raspolaganju, grupa ima i svoju prostoriju koja je po veličini i sadržaju prilagođena deci ovog uzrasta.  ​

 

Nega i vaspitno-obrazovni rad sa decom jaslenog uzrasta podrazumeva održavanje higijene, zadovoljenje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu. 

 

Nega podrazumeva preventivno-zdravstvenu zaštitu. Sestre-vaspitači sistematski prate i sagledavaju sve faktore koji utiču na dečije zdravlje. Sva deca koja polaze u vrtić, donose potvrdu od lekara da su zdrava. Zdravstveno stanje se prati svakodnevno. A rast i razvoj se kontrolišu periodično,o čemu se vodi evidencija. 

 

Osnovni cilj vaspitno-obrazovnog rada sa decom ovog uzrasta je stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustvo po svom sopstvenom tempu razvoja. Organizacionim sistemom sadržaja i metoda rada dete će prevoditi iskustva sa praktičnog na saznajni i sticati nova. 

Prioritetni zadatak vaspitno-obrazovnog rada jeste podsticanje spontanog izraza i jačanje samopoštovanja i individualizma, pronalaženje svog mesta u odnosu na sebe i druge(interreakcije). 

 

   Posebni zadaci se realizuju kroz različite oblasti razvoja:    

 

  • Fizički razvoj čiji je cilj podsticanje razvoja fine motorike (dodirivanje, hvatanje, ubacivanje,...) kao i osnovnih složenih motoričkih radnji(ustajanje, nošenje, provlačenje, dodavanje,...), podsticati razvoj spontanih aktivnosti i zadovoljavati prirodne razvojne potrebe deteta za pokretom. 

  • Socijalno-emocionalni razvoj čiji je cilj podsticaj razvoja sposobnosti za neverbalnu komunikaciju sa drugima (osmeh, izraz lica, pokretima tela, plač,...), pružanje pomoći u razvijanju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti, formiranje zadovoljnog i radosnog deteta. 

  • Senzorno-perceptivni razvoj (razvoj čulne osetljivnosti i opažanja) čiji je cilj podsticanje deteta da uočava razliku na površini predmeta ili igračke preko dodira dlanom, podsticati dete da sluša ritmičke i melodičke sadržaje, neverbalno i verbalno pokazuje i reaguje na njih, usmeravati deta da prepoznaje ukuse preko hrane, da prepoznaje mirise preko hrane, sredstava za negu i nastojati u svim aktivnostima da dete bude aktivni učesnik kao i podržavati podsticaj koji dolazi od deteta. 

  • Intelektualni razvoj čiji je cilj podsticanje i negovanje dečije radoznalosti u odnosu na svet koji ih okružuje, podsticati praktično rešavanje problema u manjim grupama dece, podsticati samostalno i slobodno istraživanje karakteristika različitih materijala i predmeta-njihove upotrebne funkcije, podsticati razvoj perceptivnih i saznajnih sposobnosti deteta kroz igru i različite aktivnosti. 

  • Razvoj govornih sposobnosti čiji je cilj podsticanje neverbalne i verbalne komunikacije dete-odrasli, kao i komunikacija među decom, podsticati dečije spontano izražavanje govorom i aktivnu upotrebu govora kroz zajedničke aktivnosti dece, bogatiti dečiji rečnik putem pričanja kratkih priča, pevanja pesmica, recitovanja stihova,... 

  • Grafičko-likovni razvoj čiji je cilj podsticanje i razvoj što više čulnih iskustava, podsticati senzorno-perceptivni razvoj sa različitim likovnim sredstvima i materijalima primereno njihovim razvojnim mogućnostima, podsticati i bogatiti dečiji govor, podsticati razvoj koordinacije oko-ruka i stvarati prijatnu atmosferu. 

  • Muzičko-ritmičke aktivnosti čiji je cilj podsticanje interesovanja za manupulisanje jednostavnim muzičkim instrumentim (pokazivanje zvučnih predmeta i igračaka), buđenje dečijih interesovanja, razvijanje pažnje i podsticanje dečije aktivnosti uz prijatnu muziku, razvoj osećaja za ritam i mogućnost pevanja. 

 

Još jedan od zadataka u radu jeste i stalna saradnja sa porodicom (roditeljima) u postupcima i merama zdravstve zaštite i realizaciji vaspitno-obrazovnog rada.

 

Za većinu dece ovog uzrasta, odlazak u vrtić predstavlja prvu dužu separaciju od roditelja, posebno od majke, zbog toga je za nas veoma važno da u grupi stvaramo atmosferu u kojoj deca mogu da se osete sigurno i samopouzdano – da mogu da dožive vrtić kao svoj drugi dom, koji dele zajedno sa ostalim drugarima.  Za vreme boravka u vrtiću deca slušaju priče, igraju se uz pesmice, uče osnovne oblike, boje i životinje. Slikaju, igraju se sa plastelinom. Kroz igru, crtanje i pesmice, sa decom radimo na razvijanju motorike, moći zapažanja i govora.                                                                                                                                      

bottom of page