top of page

VRTIĆKA GRUPA

OD 3 - 5,5 GOD

5a1bd3ceecb973.7814689515117731349696.pn

Miša

Mišina grupa je najbrojnija u vrtiću. U njoj se nalaze deca uzrasta od 3 do 6 godina.

Za svoje aktivnosti ova grupa ima na raspolaganju veliku zajedničku prostoriju u kojoj se nalaze kutak za crtanje i kreativni rad, kutak za čitanje i odmaranje. Kao i za svu ostalu decu, za ovu grupu stoje na raspolaganju i sportska prostorija i dvorište. 

U programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu prioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom su: 

 • stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj 

 • bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanja kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj 

 • praćenje razvojnih i individualnih karakteristika 

 • ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitač – dete, vaspitač- vaspitač, dete- dete, vaspitač – roditelj, vaspitač – šire okruženje

Vaspitno obrazovni program se planira, realizuje i prati na nivou grupe, na nivou više grupa, na nivou vrtića, Ustanove kako bi u skladu sa konkretnim karakteristikama vrtić bio autentično mesto življenja, učenja, igre, rasta i razvoja deteta. 

Planiranje se vrši tematski u okviru centara interesovanja: 

 • Centar za fizički razvoj - Fizičkom razvoju deteta i koordinaciji pokreta poklanja se velika pažnja putem slobodnih i organizovanih aktivnosti. Uz svakodnevne fizičke aktivnosti aktiviramo i poboljšavamo psiho-fizičke sposobnosti naših mališana, razvijamo takmičarski duh i saradnju.

 • Centar za razvoj govora - U ovom centru posebnu pažnju posvećujemo bogaćenju dečjeg rečnika i negovanju jezičke kulture, razvijanje mašte i komunikativnih sposobnosti kod dece. Podstičemo decu da se govorno izraze, motivišemo da sarađuju i podstičemo njihovu verbalnu i neverbalnu komunikaciju. U našem kutku biblioteke putem različitih sadržaja, igre rečima, učenje stihova, putem pokazivanja, diskusija razvijamo ljubav prema knjizi i pripremamo se za učenje prvih slova, čitanje i pisanje.

 • Logičko - matematički centar - u okviru ovog centra realizujemo igre i aktivnosti uočavanja prostornih dimenzija predmeta, odnosa i relacija, shvatanje vremenskih odnosa, skupove, brojeve, mere i merenje, razvoj percepcije, koncentracije, pamćenja i misaonih procesa, vršenje logičkih operacija. Putem različitih aktivnosti kroz igru učimo se logičkom razmišljanju i zaključivanju.

 • Centar lepog govora i ponašanja – uči nas da negujemo lepe manire, podstičemo samopouzdanje, razvijamo empatiju, usvojimo pravila lepog vaspitanja, budemo tolerantni, srdačni, da razvijamo lepu komunikaciju sa drugim ljudima i da poštujemo pravila bontona.

 • Kreativno likovni centar – obuhvata različite metode i tehnike likovnog izražavanja u kojem koristimo testo, glinu, plastelin, vodene bojice, tempere, prirodne materijale, kolaž papir i mnogo drugih materijala. Putem svih aktivnosti podstičemo kreativnost i razvoj divergentnog mišljenja. U stvaralačkom procesu likovnih aktivnostii igara najbolje upoznajemo dete, njegove razvojne mogućnosti, potrebe, individualne sklonosti, želje, interesovanja. Ovim putem upoznajemo dečji unutrašnji svet i otkrivamo puteve i načine kojima treba ići u razvoju i vaspitanju. Stvaramo opuštenu i kreativnu atmosferu u grupi u kojoj će dete biti  slobodno, opušteno i u takvoj vrsti stvaralačke slobode dete ima najbolje uslove i podsticaje za stvaralački razvoj.

 • Dramski centar – cilj je da dete pokaže svoju samostalnost, kreativnost i slobodu, da istakne sve svoje sposobnosti, iskustva, da koristi svoju maštu, osećanja, da samo istražuje i otkriva različite mogućnosti i rešenja. Učeći da glume i dramatizuju priče, kroz dramsku igru deca mogu da iskazuju svoje unutračnje potrebe i ono što je njima kao ličnostima svojstveno. Često nam u posetu dolaze dečja pozorišta sa svojim programom jer uvažavamo potrebe i interesovanja naše dece.

 • Muzički centar – obuhvata podsticanje interesovanja za muziku, ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje različitih muzičkih žanrova. Razvijamo ljubav prema muzici, dikciju, glasovni aparat i sluh, razvoj muzičke kulture kroz slušanje pažljivo odabranih sadržaja , eksperimentisanje glasom i upoznavanje muzičkih instrumenata.

 • Geografski  centar – obuhvata upoznavanje dece sa različitim zemljama, kulturama i običajima, otkrivanje karakteristika različitih predela, naselja, specifičnosti biljnog i životinjskog sveta i načina života čoveka u njima, proširenje znanja o znamenitostima.

 • Biološki centar - Ovaj centar pruža mogućnost da naučimo da raspoznajemo drveće, cveće, učimo o životinjama. U našem biološkom kutku uzgajmo cveće, sadimo sadnice,  izvodimo eksperimente i pravimo herbarijume. Cilj je da naučimo decu da imaju zdrav odnos prema prirodi koja nas okružuje i razviju ljubav prema biljnom i životinjskom svetu.

 • Ekološki centar - obuhvata  istraživanje i otkrivanje uslova za rast biljaka, posmatranje i praćenje promena u prirodi, izučavanje povezanosti žive i nežive prirode.

 • Naučno - istraživački centar - U ovom centru deca eksperimentišu, stiču uvide o sebi i svetu oko sebe.  Pravimo male oglede kako bi im približili pojave koje nas okružuju u prirodi. Ovaj centar se sastoji od više manjih centara: centar za senzorno-perceptivni razvoj, matematički centar, saobraćajni centar, geografski centar, ekološki centar, matematički centar.

bottom of page